fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelője a – www.becsmarianna.com weboldal üzemeltetője, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73819/2014.

A nyilvántartott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló érvényes adatvédelmi törvény (2011.évi CXII. Tv.) előírásainak a figyelembevételével kezeljük. Az adatok megadása az érintett hozzájárulásával történik. A nyilvántartott adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki, mely nem vonatkozik a törvényben előírt, esetlegesen előforduló kötelező továbbításra. A megadott e-mail cím nem nyilvános, harmadik fél részére nem hozzáférhető.

Az adatkezelés célja (2011. CXII. Törvény 1.§)

E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

A hírlevél szolgáltatás adatbázis kezelése, tájékoztatás aktualitásokról, akciókról, az érdeklődőkkel és vásárlókkal történő kapcsolattartás. Látogatottsági és látogatói statisztikák, elemzések készítése kizárólag saját felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bekezdése alapján.

Értelmező definíciók (2011. CXII. Törvény 3.§)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat: Az adatkezelés célja:
Név, e-mail cím, telefonszám → Kapcsolattartás, azonosítás.
Az üzenetküldés időpontja → Technikai művelet végrehajtása
Az üzenetküldés kori IP cím → Technikai művelet végrehajtása

Tanfolyami jelentkezés: név, cím, e-mail cím, telefonszám megadása mely a tanfolyamra való jelentkezés visszaigazolásához, az esetlegesen felmerülő változtatás miatti értesítéshez, az oklevél kiállításához és postai megküldéshez szükséges.

Hírlevél

Hírlevélre történő feliratkozás az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

GetResponse Sp. z o.o.
Address: Arkońska 6, A3
ZIP/Postal Code: 80-387
City: Gdańsk
Country: Poland

SalesAutopilot Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet.4.
Adószám: 25743500-2-41

A tanfolyami oklevelek postázása miatt (név és lakcím adatait) a Magyar Posta felé továbbítjuk.

A R.A.I. Nemzetközi Szervezet általi tanfolyamot végzett adatai átadásra kerülnek a R.A.I. felé, tekintettel arra, hogy az oklevél kiállítója a Nemzetközi Szervezet, mely által a tanuló a Szervezet tagjává válik.

Az érintettek köre: valamennyi érintett aki a weboldalon üzenetet küld

Az adatkezelés időbeli korlátja: A hírlevél szolgáltatás az érintett leiratkozásával megszűnik, a tanfolyami adatokat korlátlan ideig őrizzük.

Adatfeldolgozó

Tárhely szolgáltató:

MikroVPS Kft.
1096 Budapest
Sobieski János utca 19-21/A
https://www.mikrovps.net/hu

Bankkártyás fizetés adatfeldolgozó:

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintettek által megadott minden adat

Az érintettek köre: Valamennyi érintett aki a weboldalt használja

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetősége és annak megfelelő működtetése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal

Cookie-k (sütik) kezelése

A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, szükséges meghatározni a weboldal cookie használata során a következőket:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató minden érintett
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, valamint a látogatók “szokásainak”nyomon követése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a (session cookie-k) esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával az adatkezelő nem kezel személyes adatokat
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az érintett amennyiben nem járul hozzá a cookie használatához, lehetősége van a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében törölni.

A cookie-k használatával egyrészt a webhely elemzésére, a látogatószám rögzítésére, valamint a webhely fejlesztésével kapcsolatos célokra adnak információt, mely statisztikai adatok nem “rendelődnek” hozzá konkrét személyekhez. Ezeket úgynevezett analitikai cookie-nak nevezik. A közösségi médiához kapcsolódó cookie-k az oldal és a termékkel kapcsolatos információkat gyűjtenek (lájkolás, megosztás) valamint az online hirdetések esetében a felhasználó számára a legrelevánsabb, személyre szabott hirdetések megjelenítését teszi lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás illetve ha felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához erre a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A cookie-k kezelése és letiltása a különböző böngészőkben:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Google Analytics használata

A honlap a – Google Inc. (rövidített név: Google ) webelemző szolgáltatását – Google Analytics alkalmazást használja. A szolgáltatás cookie-kat, azaz szövegfájlokat alkalmaz, melyek elősegítik, a Felhasználó által látogatott weblap használatának az elemzését. A létrejött információk a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, ahol tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat kiértékelésre használja, a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltető felé, valamint további szolgáltatásokat teljesít az internet és weboldal használattal kapcsolatban. A Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival, azonban a Felhasználónak lehetősége van a cookie használatát megakadályozni a böngészőjében megfelelő beállításokkal. A megakadályozás esetén előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója fog teljes körűen működni. A Felhasználó megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és felhasználja a weboldal használattal kapcsolatos adatokat -többek között az IP címet. Ez esetben töltse le majd telepítse a következő plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a közösségi oldalak adatkezelése körében a következők határozandók meg:

Az adatkezelés jogalapja: A közösségi oldalakon az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez.

Az adatgyűjtés ténye, és a kezelt adatok köre: Facebook/Pinterest/Youtube/Instagram/Google+/Twitter/stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, és a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Pinterest/Youtube/Instagram/Google+/Twitter/ stb. közösségi oldalakon és a weboldalt lájkolta.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi (Social) oldalakon a termékek, az akciók, a weboldal illetve a weboldal egyes tartalmi elemeinek népszerűsítése, megosztása és lájkolása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, továbbá az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A közösségi oldalakon történő adatkezelésre – az adatkezelés időtartamára, módjára, valamint az adatok törlésére és módosítására – a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A közösségi média-partnerek szintén gyűjthetik a felhasználók személyes adatait. A Vital Soul nincs befolyással a közösségi partnerek ezen adatgyűjtésére. A közösségi oldalak által gyűjtött adatokkal és információkkal kapcsolatban az alábbiakban olvasható az általunk gyakran használt social médai felületek adatvédelmi nyilatkozata:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google+és a YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=gb
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Ügyfélkapcsolat és egyéb adatkezelés

Az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során felmerülő kérdés esetén az érintettek a honlapon megadott módokon (telefon, email,
közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az ügyfélkapcsolat során megadott adatokat az adatkezelő az adatközléstől számított 3 év eltelte után törli, kivéve a tanfolyamok során megadott adatokat, melyek nem kerülnek törlésre.

Adatbiztonság (2011. CXII. Törvény 7.§)

(1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
nyilvántartásban tárolt adatok közvetlenül ne lehessen összekapcsolható és az érintettekhez rendelhető.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége, hitelesítése biztosított legyen és változatlansága igazolható legyen.
Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd a számítógépvírusok, a spam-ek, a számítástechnikai csalás és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a honlap adatvédelmével kapcsolatban kérdése van kérjük, jelezze a [email protected] címre.

Jogorvoslati lehetőség: Az adatkezelő ellen az érintett bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1-391-1400
Fax: 06/1-391-1410
E-mail: [email protected]

Szerzői jogvédelem: A honlapon a domain név, a logó, a honlap arculata és megjelenése, az alkalmazott megoldások kizárólagos tulajdonosa a Vital Soul. Az oldalról egészben vagy részben másolni, továbbítani, nyilvánosan közzétenni, előadni csak a szerző nevének feltüntetésével vagy annak írásos engedélyével lehetséges.

Az adatok kezelője:
Bécs Marianna – egyéni vállalkozó
Adószám: 76712658-1-42
Székhely: 1082. Budapest, Corvin Sétány 5. B lph. 4/6
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73819/201